Uddrag af Philip Mohabirs bog
Hands of Jesus” 

Team-samarbejde

Teamsamarbejde er et bibelsk begreb. Jesus og de første apostle anså det som hovedstrategien for at bygge menigheden. 
En menighed der vil reflektere Guds rige på jorden og blive en model for kongeriget og et virksomt fundament for at se Guds formål opfyldt. 

At arbejde i team er mesterplanen, som strategisk er udtænkt af Gud, for at besejre og ødelægge djævelens gerninger i menneskers liv og for at bygge menigheden og forberede den til at være en herlig brud uden plet eller rynke. 

Nu, da Jesus ikke længere er fysisk tilstede her på jorden, har han givet menigheden et team af tjenestegaver til at fortsætte hans tjeneste til sit folk. Menigheden behøver hele fylden af Kristus for at kunne blive opbygget og udrustet til at gøre al arbejde i tjenesten. 

Menigheden har et guddommeligt mandat at opfylde. Dette mandat er at være en moden samarbejdende organisme, fyldt med hele fylden af Kristus, som vil nå alle nationer på jorden. Herren ved, at vi ikke kan være overladt til vore egne planer for at få arbejdet gjort. Derfor giver han team af salvede tjenester sammensat af forskellige mennesker, forskellige personligheder, forskellige erfaringer og forskellige gaver. 
Vores enhed er udtrykt i vores forskellighed. I sin grænseløse visdom gav han os fem forskellige tjenester, der skulle være et og demonstrere den samme kvalitet i enhed som er mellem Faderen og Sønnen (Johs. 17, 21-23). 

”At de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være et i os, for at verden skal tro, at du har sendt mig.” 

Udfordring

For den pioner, der starter menigheden, er en af menighedens store udfordringer at bevæge sig over til en teamforståelse, når menigheden bliver større. Det var pioneren som enkeltperson, der tog beslutningerne, gav retning og som skulle bære hele vægten af ansvaret. Nu er der den vigtige opgave, at bevæge sig hen imod et teamkoncept, hvor andre kan være med til at dele ansvaret samt have indflydelse og medbestemmelse. 

Dette er ikke let, men det er vigtigt, at det bliver forstået og sat på plads. På den måde kan menigheden vokse uden at blive begrænset af, hvad en enkeltperson kan gøre. 

Enhver pioner fortjener ære og anerkendelse, men for at bevare deres arbejde og for at fremme Guds plan for menigheden, er teamvirksomhed en nødvendighed. 

Forandring

Dagene for solooptræden og en-mands lederskab er mere end forbi. 
Flere og flere ledere erkender, at delt lederskab er vejen frem. 
Tiden for ”one-man shows”, uafhængige arbejdere og individualister er ved at løbe ud. Det er på tide, at vi bliver klogere og forandres. 

Det apostolske mandat og missionsmandatet for menigheden er langt større end nogen enkeltstående person, tjeneste, gruppe, menighed, kirkeretning, netværk eller strømning kan magte. Vi må opfostre supplerende team med forskellige tjenester og på denne måde kombinere vores erfaringer, tjenestegaver, salvelse og ressourcer. 

For at kunne fordrive fjenden og skubbe ondskabens frontlinie tilbage og samtidig skabe fremgang for Guds rige må vi vende tilbage til Guds oprindelige strategi - teamsamarbejde
Nu, mere end nogensinde i menighedens historie, behøver vi at have apostolske team, der fungerer sammen og ikke konkurrerer indbyrdes. Det er ikke en ekstra valgmulighed, men en integreret delkomponent i Kristi strategi for menigheden. 

Forskellighed

Der er forskellige team: 
• Apostolske team
• Ledelses team 
• Særlige tjenesteteam
• To og to team 
• Mand og hustru team
• Team for specielle opgaver
• Bygge team 
• Medicinske team
• Uddannelses team 

Uanset hvad vores tjeneste er, er det at arbejde alene, uden at have tilstrækkelig dækning og uden at have nogen at stå til ansvar overfor, en begrænsning og indskrænkning af vores effektivitet. Samtidig gør vi os også sårbare overfor fjenden.
 

Hvordan skaber vi et team?

Det er vigtigt at vælge de rigtige folk. Når der skal vælges folk så se efter følgende: 
• Mennesker, som har en ægte relation med Herren. 
• Mennesker, som har fornemmet et kald fra Gud. 
• Mennesker, som har en sund kristen karakter. 
• Mennesker, som har en lærevillig ånd. 
• Mennesker, som elsker Herren. 
• Mennesker, som elsker mennesker og har en passion for sjæle. 
• Mennesker, som er villige til at gøre ofre. 
• Mennesker, som er villige til at tjene andre med glæde. 
• Mennesker, som kan samarbejde med andre, selv når de ikke 
  får tingene gjort, som de selv ville have gjort det. 
• Mennesker, som kan underordne sig andre og under et lederskab. 
• Mennesker, som ærer deres forpligtelse. 

Aftale

For at optimere mulighederne med team er det nødvendigt at aftale og overgive sig af hjertet til følgende grundlæggende forudsætninger. 
Vi er alle unikke enkeltpersoner, og vi har ret til at have vores egne meninger. Vi kan måske endda blive enige om, at være uenige om nogle ting. Uden enhed i grundlæggende ting vil teamet ikke fungere. Det vil skabe for mange spændinger og konflikter. Der er ikke plads til uenighed, når det gælder de grundlæggende forudsætninger. 

Vi skylder hinanden at gøre alt for at opretholde enheden i teamet og ikke gøre noget, der kan skade den. Vi må være enige om: 
• Missionserklæring 
• Vision 
• Strategi 
• Værdier 
• Struktur 

Et team kan ikke være succesfuldt og overleve i længden, hvis den eneste cement, der holder det sammen, er vision. 
Succesfulde team er baseret på relationer, som er rodfæstet i kærlighed, overgivelse og loyalitet. Relationer, som er dybere end det overfladiske, men bygget på realiteter. 
De følgende ingredienser er livsvigtige:

Accept - tag imod hinanden som Kristus modtog os. 

Tilgang - giv enhver ret til at dele hinandens liv på en passende måde. Ingen bør gå ud over det, som frivilligt bliver givet. 

Tilgængelighed - skab tid for hinanden og vær tilgængelige for hinanden. 

Åndens enhed - hav det samme sindelag. Vær sammenføjet i hjerte og ånd. Vær ét i tanke og ånd. Hav følelse for fællesskabet og empati. 

Troskab - vær sande, trofaste og loyale overfor hinanden. 

Tilpasningsevne - være villige til at forandre sig og tilpasse sig andre kulturer, manerer, smag og skikke. Have evnen til venligt at kunne tilpasse sig andre uden at være dømmende eller at gå på kompromis. 

Forskellighed i gaver og personlighed gør fuldendt, og gør, at man undgår slagside i ensartethed og monotoni. Variation beriger. 

At sætte pris på - der findes fortrin og fejl hos os alle. At dvæle ved hinandens fejl og aldrig at sætte pris på fortrinene hos hinanden er demoraliserende. Fremhæv hinandens styrke og skjul hinandens svagheder. 

Hvordan skabes team-samarbejde?

En af de ideer, som mennesker har, er, at hvis Gud sætter os sammen, så vil teamet helt automatisk fungere med succes. 
Hvad vi ikke indser er, at vi må arbejde for at få teamet til at fungere. 
Det sker ikke automatisk. Vi skal ville have teamet til at fungere.

Nogle praktiske ting vi kan gøre er: 
• Bede sammen regelmæssigt. 
• Søge i skriften sammen. 
• Bruge kvalitetstid med hinanden. 
• Opretholde tydelig kommunikation. 
• Fej ikke tingene ind under gulvtæppet, men tag jer af tingene med det 
   samme, taktfuldt og kærligt. Uopgjorte sager skaber plads for fjenden
   til at bygge fæstningsværker. 
• Lad der være åbent for at tjene frit medlemmerne imellem. 
• Vær ægte i din anerkendelse af andre, men når og hvis det er nødvendigt,
   konfronter hinanden i kærlighed. Lev i lyset. 
• Som tidligere nævnt, anerkend hinandens styrker, svagheder, begrænsninger og gaver. 
• Træk på hinandens stærke sider og udfyld hinandens svagheder. 
• Skyd ikke dine egne soldater. Det er en meningsløst at gøre. 
   Opmuntre og opbyg hinanden i stedet. 

Gyldne principper

Disse principper burde ethvert team forsøge at udvikle som vigtige kvaliteter for deres liv sammen, samt for at kunne være et effektivt vidnesbyrd. 
• Pagt. 
• Omsorg. 
• Kommunikation. 
• Overgivelse. 
• Komplementere og ikke konkurrere. 

”Hellere to end én, de får god løn for deres slid. For hvis de falder, kan den ene hjælpe den anden op. Men ve den, der er alene! Hvis han falder, er der ingen anden til at hjælpe ham op. Og når to ligger sammen, kan de holde varmen, men hvordan får man varmen, når man er alene? Den, der er alene, tvinges i knæ, men to kan holde stand. Tretvunden snor brister ikke så let.” 
(Præd. 4, 9-12)
 

 

Dansk: "Sammen vil enhver opnå mere"

Uddrag af Philip Mohabirs bog ”Hands of Jesus” 
Oversat af Kim Vevest Madsen, med tilladelse fra Powerhouse Publishing. 

I denne bog har jeg mange gange talt om vigtigheden af teamtjeneste. Jeg er en stor tilhænger af teamtanken og tror, at teamsamarbejdet er fuldstændig bibelsk og relevant for menigheden i dag. 

   besøg kirkens hjemmeside: kirkecenter.nu