Hyrdetjenesten

Hyrder var nogen man så ned på i Israel, deres erhverv regnede man ikke for noget. Alligevel valgte Gud at sende engle der åbenbarede hans frelsesplan og Jesu fødsel for en flok hyrder.
”Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig, ligesom Faderen kender mig, og jeg kender Faderen; og jeg sætter mit liv til for fårene.(Joh. 10, 14-15)

“…og fårene hører hans røst, og han kalder sine egne får ved navn og fører dem ud. Når han har fået alle sine får ud, går han foran dem, og de følger ham, fordi de kender hans røst. Men en fremmed vil de aldrig følge; de vil tværtimod flygte fra ham, fordi de ikke kender de fremmedes røst.” (Joh. 10, 3-5)
“Da Jesus kom i land, så han en stor folkeskare, og han ynkedes over dem, for de var som får uden hyrde, og han gav sig til at lære dem om mange ting.” (Mark 6, 32)

Jesus omtaler sig selv som den gode hyrde. Jesus er vores hyrde, som vi efterfølger!
Efter opstandelsen spørger Jesus Peter tre gange: ”Har du mig kær?”, og derefter giver han Peter en opgave; ”Vær hyrde for mine får!” - ”Vogt mine får!”. Peter er den første som kaldes til at være hyrde.

Jesus giver hans kirke; ”nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op”. (Ef. 4, 11-13)

Som hyrde er du en gave til menigheden, for at den kan vokse, bevares, bygges op og udrustes til tjeneste. En hyrde er ikke det samme som en hyrdehund, der leder fårene ved at løbe rundt, gø, skræmme og snappe efter fårene, for at tvinge dem på plads. Men vi er kaldet til at være hyrder, der følger Jesus (overhyrden), der elsker og kender dem vi leder, og drager omsorg for dem.

”Vær hyrder for Guds hjord hos jer, vogt den, ikke af tvang, men frivilligt, som Gud vil det, ikke for ussel vindings skyld, men glad og gerne. Gør jer ikke til herskere over dem, I har ansvaret for, men vær forbilleder for hjorden; og når hyrden over alle hyrder åbenbares, skal I få herlighedens uvisnelige sejrskrans.” (1 Peter 5, 2-4)

En tilsynsmand- tilser menigheden/mennesker, ligesom en hyrde på marken tilser hjorden.
“Hvis nogen ønsker at blive tilsynsmand, er det et vigtigt arbejde, han tragter efter…”  (1 Tim. 3, 1 - læs også: Titus 1, 7-9)

Menigeheden er ikke et opbevaringssted. Men et sted hvor vi skal vokse og udvikles i vores tro og efterfølgelse. Det er dit ansvar, at tilse dem du er betroet, som en hyrde der tilser hjorden og våger over den og drager omsorg for den. Beskytte dem mod forvirring og usunde doktriner der kan ødelægge deres tro.

”Tag vare på jer selv og på hele hjorden; i den har Helligånden sat jer som tilsynsmænd, for at I kan være hyrder for Guds kirke, som han har vundet sig med sit eget blod. Jeg ved, at når jeg er borte, vil der komme glubske ulve til jer, og de vil ikke skåne hjorden. Ja, blandt jer selv vil der stå mænd frem og tale falsk for at få disciplene med sig.
Derfor skal I være på vagt. Og husk på, at jeg gennem tre år uophørligt, nat og dag, har vejledt hver enkelt under tårer.” (ApG. 20, 28-31)

Det at være hyrde eller tilsynsmand i en menighed, er et stort privilegium og en stor glæde, men det vil også være hårdt og forbundet med skuffelser og sorger.

Tag vare på dig selv

Det er ikke kun mennesker i menigheden du skal tage vare på. Lyt til rådet fra Paulus til Timotheus ”Giv agt på dig selv og på den undervisning, du giver…” (1 Tim. 4, 16).
Vi har brug for en sund lære og sunde ledere – ledere, som har energi til at udføre deres tjeneste. Gode ledere passer på sig selv.

Privatliv hænger uløseligt sammen med tjenesten. Har du problemer i dit forhold til din familie, vil det uvilkårligt give problemer i din tjeneste, og hvis du ikke gør noget ved det, kan du risikere at leve et liv, som ikke længere er ægte og afspejler virkeligheden.

Din familie er den mindste menighed, og den vigtigste menighed som er dig betroet. Lad aldrig dit liv og din familie blive ofre for din tjeneste. Gud ønsker ikke, at du skal være udmattet og udslidt, mens du forsøger at tjene andre. Der er med garanti vanskelige og hårde tider, men du kan ikke opretholde en frugtbar tjeneste, hvis du konstant er udmattet og under pres.

Vær vis, når du for eksempel planlægger ombygning af huset eller andre projekter i din fritid, sideløbende med fuldtidsjob, familie og tjeneste - at du har beregnet omkostningerne før du starter.

Sørger du følelsesmæssigt, åndeligt og fysisk for dig selv, så du har energi og kapacitet til at lede din gruppe? Vær god til at planlægge og sætte rammer for din tid og dine prioriteringer. Lær at sige ”nej”, selv om du måske kommer til at skuffe andre.
Lad der være ”luft” i dit liv og ledig plads i din kalender, til familie, venner og hvile. Husk at ”tanke op” hver dag. Sæt tid af til stilhed med Gud og tid til at feste. Sørg for at din ”beholder” er fyldt, så du giver til andre af dit overskud.

Husk altid på at det ikke er din kirke, men at Jesus er hovedet for sin kirke, og vi er kaldet og sat her, for at tjene kirken gennem et tjenende lederskab.

Bibelen bruger ordet tjeneste til at karakterisere lederskab. Den, som ikke er villig til at tjene, er ikke egnet til at lede. ”End ikke Menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange.” (Mark 10,45).

En hyrde som leder og tjener hjorden, og sørger for at udvikle dem de har ansvar for i gruppen. En leder tager tjenerens håndklæde op og efterligner Jesu liv og lederskab.

"Når nu jeg, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Sandelig, sandelig siger jeg jer: En tjener er ikke større end sin herre, og en udsending ikke større end den, der har sendt ham. Når I ved det, er I salige, hvis I gør det." (Joh. 13, 14-17)

Ledere har kærlighed

Man opnår aldrig ret til fuldt ud at lede dem, man ikke elsker. Omsorgsfulde og tillidsfulde relationer er grundlaget for ethvert levende fællesskab. Som Jesus elsker os, skal vi også elske hinanden.
Kærlighed til Gud, til hans kirke, til connectgruppen og til de fortabte må være kendetegnende for ledere der vil vokse. Mennesker har lettere ved at modtage sandheden, også korrektioner og irettesættelser, hvis man har kærlighed og ægte omsorg for dem. Lær dine medlemmer at kende og udtryk ægte kærlighed over for dem. I de fleste tilfælde vil de med iver følge din ledelse.

• Vær hyrder for dem ved at efterligne Jesu omsorg og offervilje
• Elsk dem og led dem.

Forbundet med Kristus

Enhver kristen har brug for at leve en livsstil i et dagligt fællesskab med Jesus. Du leder bedst ud fra et indre liv, som vokser og udvikles i Guds nærvær. Hvis du gør dette, kan du udfordre din gruppe til den samme hengivelse.
Brug tid sammen med Gud i ordet og bønnen. Lad Helligånden derigennem inspirere dig i din daglige efterfølgelse. I stedet for at bekymre dig for de vanskelige livssituationer i gruppen, så - ”bring i alle forhold dine ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare dit hjerte og tanker i Kristus Jesus.” (Filip 4, 6-7)

”Hvor dyrebar er dog din godhed, Gud! Mennesker søger tilflugt i dine vingers skygge.
De mætter sig ved overfloden i dit hus, du lader dem drikke af din herlige bæk;
for hos dig er livets kilde, i dit lys ser vi lyset”. (Salme 36, 8-10)

Vær tro mod dit kald

Det er vigtigt at vide sig kaldet før man går i gang med at lede i en menighed. En klar kalds-bevidsthed vil tage dig gennem svære tider i tjenesten, når du ved at det var Herren der kaldte dig til tjeneste, så vil han også hjælpe dig og give dig den visdom du behøver.

”Derfor, brødre, skal I arbejde med endnu større iver på at befæstejeres kaldelse og udvælgelse*, gør I det, vil I aldrig snuble. For så vil døren til vor Herres og frelsers, Jesu Kristi, evige rige stå på vid gab for jer.” (2 Peter 1, 10-11)

* ”gør jeres kaldelse og udvælgelse urokkelig…” 
(1948 og Hverdagsdansk oversættelse)

For Gud handler det ikke om hvor kvalificeret du er. Men det handler om hjertet. Gud ser efter hjertet, og en af de karakteregenskaber han ønsker at fremelske, er trofasthed, som betyder meget for Gud. Gud er helt igennem trofast, og han ønsker at vi skal udvikle trofasthed over for ham og det han har betroet os.

I Johannes Åbenbaringen nævnes det at være trofast, som en af de egenskaber som kendetegner dem der følger Jesus:
”…men Lammet vil sejre over dem, fordi det er herrernes herre og kongernes konge, og sammen med det sejrer de kaldede og udvalgte og trofaste, der er i dets følge.” (Åb. 17, 14)

De mænd og kvinder som Gud har brugt gennem tiden, og som fuldførte deres løb/kaldelse, har alle været trofaste over for Gud, og trofaste i deres kald. Vores hjerte må være ved Herren, for at vi kan forblive trofaste, ligesom Jesus var trofast. 
Peter besluttede sig for at være trofast, men før hans hjerte var forandret lykkedes det ikke.

Men efter at hans hjerte blev forandret af Jesus, forblev han trofast til døden.

Paulus omtaler sine medarbejdere som trofaste:

”Derfor har jeg sendt Timotheus til jer, han er mit kære og trofastebarn i Herren; han skal minde jer om mine veje i Kristus Jesus, således som jeg lærer overalt, i enhver menighed.” (1 Kor. 4, 17)

Et trofast menneske kan man stole på. Han har givet dig sit ord, og du kan stole på det. Han har troværdighed. Vi må være mænd og kvinder der er trofaste over for evangeliet og Jesus vi efterfølger.

Vogt din karakter

En livsstil forbundet med Kristus og troskab mod dit kald vil uden tvivl hjælpe dig med dette.

”Frem for alt: Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet. Hold dig fra falsk tale, lad svigefulde ord være fjernt fra dig. Dine øjne skal se lige frem, dit blik skal være rettet lige ud. Giv agt på den vej, du går, du skal styre hele din færden; bøj ikke af til højre eller venstre, hold din fod fra det onde!” (Ordsp. 4, 23-27)

At være sandfærdig og pålidelig hører til en leders karakter. Det er umuligt at adskille lederskab og tillid. Mennesker følger dig fordi de har tillid til dig, fordi du er den, du siger du er. Det er vanskeligt at rette op på et tillidsbrud mellem dig og dem du leder.
Paulus opmuntrede hans unge leder Timotheus til at være: ”et forbillede for de troende i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab, i renhed." (1 Tim. 4, 12)

Paulus ønskede, at Timotheus skulle bevare sin integritet og være et forbillede i kristen livsførelse for resten af kirken. Bevar dit hjerte fra tanker, handlinger og holdninger som vil skade dig.
Lev et ”gennemsigtigt” liv over for mennesker du har tilladt at tale ind i dit liv, og vær villig til at ransage og granske dig selv ind for Guds ansigt og i lyset af hans Ord.

Lev i konstant udvikling

Jesu undervisning havde til formål at forandre disciplene, deres sind og karakter. Ligeledes er det også Jesu mål at forandre og udvikle os, så vi bliver som ham, både i tanke, tale og gerning. Det vi hører og ser, må ikke blive til information, men blive til åbenbaring der omsættes til liv og tjeneste.

Vi må være disciple (lærlinge) der følger Jesus, for selv at kunne gøre andre til disciple og dermed opfylde Guds vision for hans menighed, der har til opgave, både at tjene og discipelgøre menigheden, række ud og gøre andre til disciple.

”Det kræver et forvandlet liv at forvandle liv”- Joe Stowell

Som leder, er det dit ansvar, selv at tage føde til dig, og arbejde på din egen udvikling. Hvis du som leder stagnerer, vil menigheden bære præg af det. Vi må altid være i en åndelig udvikling.

"Hvad du har hørt af mig i mange vidners nærværelse, skal du betro pålidelige mennesker, som vil være duelige til også at undervise andre..." (2 Tim. 2, 2)
”Stræb efter at stå din prøve for Gud som en arbejder, der ikke behøver at skamme sig, men som går lige på med sandhedens ord”. (vers 15)

Deltag på bibelskoler der kan udvikle dig åndeligt, brug tid på personlige studier. Vi må lære, for selv at kunne lære andre. Vi må have åbenbaring for at kunne give åbenbaring videre.

Salme 23, 1-4: "Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny, han leder mig ad rette stier for sit navns skyld. Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst."

Ordet pastor er latin og betyder ”hyrde” - en hyrde er udstyret med en kæp og en stav, kæppen er til brug mod fjenderne, for at beskytte fårene, mod usunde doktriner og forvirring. Staven er til omsorg og ledelse. Vi må lede dem derhen hvor de kan få den føde, hvile og næring der gør, at de trives og vokser.

Hyrdefunktionen i menigheden er vigtig. Det er dit ansvar som leder at tilse og våge over dem som er blevet dig betroet. Forvent at Gud vil tale til dig om de forskellige og deres livssituationer og vandring med Gud. Lad dig lede af Guds ord og Helligånden. Vær åben for profetisk inspiration. Sig sandheden i kærlighed.

"Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere." (Ef. 4, 11)

"Jeg giver jer hyrder efter mit hjerte; de skal vogte jer med kundskab og indsigt." (Jer. 3,15)

I menigheden må ”fårene” bliver taget hånd om, så de udvikler sig og vokser. Alle troende har brug for at blive discipelgjort, de har brug for hyrdens omsorg. Både med opmuntring, formaning og ledelse. Husk altid på at du ”er sendt af en anden” i den funktion du har - det er Guds rige og Jesu disciple, ikke dit rige og dine disciple - tag det ikke personligt hvis mennesker svigter dig eller behandler dig dårligt. Husk, at du er givet autoritet til at lede, at du aldrig er alene, men del af et større fællesskab, at Guds ånd bor i dig, vil hjælpe dig, og vejlede dig på alle måder.

Stå ikke med det selv - del byrden med en anden leder

Få hjælp til svære situationer. Gør det du har gaver/kompetencer til. Vær god til at henvise mennesker til kirkens rådgivningsgruppe, ægteskabsrådgivere med flere, så du ikke står med det selv.

Tag kontakt til kirkens pastor hvis der opstår særlige konflikter eller situationer der er svære at takle. Sig til når du har brug for hjælp eller supervision (
vejledning af og evt. opsyn med en medarbejder, udført af en erfaren person). Husk at du har tavshedspligt, men har mulighed for at dele det med en ældste i kirken der også har tavshedspligt.

Selvmotiverende

- du har ofte brug for skyklapper, det er også at være helhjertet!

"David var nu hårdt trængt; folkene truede med at stene ham, for de var alle sammen forbitrede over tabet af deres sønner og døtre. Men David hentede nyt mod hos Herren sin Gud…(1 Sam 30, 6)

David opmuntrede sig selv i Herren - han hentede sin motivation hos Gud. Sådan må vi også altid hente vores motivation til hyrdetjenesten hos Gud, lære fra Jesu eksempel og ”spise” god åndelig mad. Læs bøger der motiverer og hjælper dig i tjenesten, sørg for selv at modtage undervisning, så du også bliver udrustet og inspireret til at lede din gruppe med stor iver og glæde.

Udtalte ord - opmuntrende ord

Vores ord skaber det de nævner. Tal Guds tanker og planer over menneskers liv, det vil løfte dem op på et højere niveau. Alle kan se når man gør noget forkert. Men der skal en åndelig person til, der kan se forbi alt rodet, se og tale om hvad vores identitet er i Gud, formål og fremtid i livet.
Gå efter guldet i mennesker, vær en person der taler skabende profetiske ord til opbyggelse og opmuntring, så mennesker bliver forvandlet til lighed med Kristus.

"Herren lede jeres hjerte til Guds kærlighed og til Kristi udholdenhed!"
(2 Thess. 3, 5)

 

   besøg kirkens hjemmeside: kirkecenter.nu