Kirkecenter Livets Kilde

Menigheden anerkender Bibelen som Guds åbenbarede vilje og accepterer følgende forklaring af grundlæggende sandheder og læresætninger:

1) Bibelen
Bibelen er i sin helhed Guds inspirerede Ord og Guds åbenbarede vilje.
(2. Tim. 3.15-17, 1. Pet. 1.23-25, Hebr. 4.12).

2) Den sande Guddom
Treenigheden: Fader, Søn og Helligånd.

Faderen som skaber og opretholder. Han relaterer til mennesket som fuldkommen Far.

Jesu forsoningsværk; døden på korset, opstandelsen, himmelfarten og Hans genkomst.

Helligånden som vejleder, levendegør ordet, giver kraft til tjeneste og uddeler gaver.
(2. Kor. 13.13, 1. Joh. 5.6-9, Joh. 1.14).

3) Mennesket
Mennesket blev skabt i Guds billede, men gennem frivillig overtrædelse faldt mennesket i synd.

Menneskets eneste håb om genløsning findes i Jesus Kristus, som er Guds Søn.
(1. Mose 1.26, 3.1-7, Rom. 5.12-21).

4) Menneskets frelse
Menneskets eneste håb om genløsning er gennem Jesus Kristi udgydte blod. På korset blev Jesus Kristus gjort til ét med menneskehedens synd og sygdom og beredte både frelse og helbredelse for hele menneskeheden. Denne frelse modtages igennem, at man med sit hjerte tror og med sin mund bekender, Jesus Kristus som Herre. (Rom 3.24, 8.16, 10.8-10, Ef. 2.8-9).

Det indre tegn for den troende er Åndens direkte vidnesbyrd. Det ydre tegn for alle mennesker er et liv i sand hellighed og kærlighed.
(1. Joh. 3.23, Joh. 13.35).

Frelse fås gennem tro på Jesus Kristus og ikke på grund af menneskelige gerninger. Men vore gerninger er et tegn på vor tro og vil afgøre størrelsen på vor løn i evigheden.
(2. Kor. 5.10, Jak. 2.18).

5) Dåben
Dåben i vand sker efter personlig tro og er en proklamation for verden, som fortæller, at den troende er død med Kristus og opstået med Ham for at vandre et nyt liv.
(Matt. 28.19, ApG. 10.47-48, Rom. 6.4).

Vi giver plads for både troendedøbte og barnedøbte, men i menigheden praktiseres kun barnevelsignelse og troens dåb.

6) Nadveren
At dele Herrens nadver ved at spise brødet og drikke kalken er en ihukommelse af Jesus og en delagtighed i Hans legeme og blod.
(1. Kor. 11.24-30).

7) Helligåndens dåb
Alle troende bør ivrigt forvente og alvorligt søge dåben i Helligånden.
Med Helligåndens dåb følger tildeling af kraft til liv og tjeneste.
(Luk. 24.49, ApG. 2.38-39, 10.44-46, 11.14-16).

I Åndens dåb, der er for alle troende, følger også tildeling af nådegaver til brug i tjeneste for Herren. Helligåndens dåb er adskilt fra den nye fødsel og følger efter den nye fødsel.
(1. Kor. 12.1-31).

Tegnet på dåben i Helligånden, viser sig fysisk og først og fremmest ved, at den troende taler i nye tunger, (tungetale) efter som Ånden udtrykker sig, og derefter ved åndelig kraft gennem vidnesbyrd og tjeneste offentligt.
(ApG. 1.8, 2.4).

8) Kristi Legeme
Menigheden er Kristi legeme, og enhver troende indgår som en del heraf.
(Ef. 1.22-23, 2.19-22).

09) Jesu genkomst
Jesus kommer igen for at hente alle de troende med til himmelen.
(1. Tess. 4.13-18).

10) Fortabelsen
De, der ikke vil tage imod Jesu Kristi forsoningsværk, vil komme til at lide en evig adskillelse fra Gud.
(Åb. 20.10-15).

11) Tusindårsriget
Tusindårsriget vil fremstå ved, at Jesus Kristus kommer igen sammen med alle de hellige for at regere i tusinde år på jorden, sådan som Bibelen lover det. - Derefter kommer der en ny himmel og en ny jord.
(Åb. 20.1-7, 21.1-7).