Frank Ahlmann Kristensen
fa@kirkecenter.nu
mobil: 24 80 63 73 
(tirsdag er fridag)


 
            - for 2024

”Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, Faderen vil have” - John 4, 23

De ti bud begynder med Guds krav om at være den eneste, som tilbedes. Dette udtryk for Guds vilje er ikke blot Hans befaling, det er også Hans ønske. Men om de ti bud viser os, hvad der glæder Gud, viser fristelserne i ørkenen, hvad der glæder Satan.
I begge tilfælde drejer det sig om tilbedelse. Så her finder vi noget, som både Gud og Satan ønsker. Ved tilbedelsen kan vi enten tilfredsstille himlen eller helvede.

Tilbedelse er værdifuld. Hele Satans plan er at berøve Gud ved at narre Hans folk til en form for afgudsdyrkelse. Afgudsdyrkelse gør fordring på, at der er en anden ved siden af Gud, som er værdig til tilbedelse. Det er vores privilegium at gå imod dette ved udelukkende at tilbede Gud.

- Watchman Nee

Gud svarer sjældent på spørgsmålet; "Hvorfor?"
Men altid på; "Hvad nu?"

”…og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes, til hele Guds fylde nås.(Ef. 3, 19)

Mens Han var her på jorden, var Jesus selv det kar, som rummede det guddommelige liv. Når mennesker rørte ved Ham, rørte de ved Gud; når de så Ham, så de Gud. I Ham boede hele guddomsfylden. Dette var Faderens vilje (Kol 1, 19/2, 9).
Hvad ser de i dag? Vi, som tror, ejer dette liv. Det bliver sagt, at vi har modtaget af Hans fylde. Når mennesker møder os, møder de så Kristi overvældende kærlighed? Når de rører os, rører de så ved noget af Gud?

- Watchman Nee

Guds rige er både det, som er, og som skal komme (Matt 6, 10 og 12, 28).
Når det drejer sig om tidspunktet, ligger det foran os; når det drejer om erfaring, er det vores i dag.
Gud ønsker, at vi skal have en forsmag her og nu på den kommende verdens kræfter. Alt det, som da vil være virkeligt for alle, burde allerede nu være menighedens erfaring i nogen grad, for alt tilhører den.

Hvad nytter det at vide om forholdene i riget – hvilen, det evige liv, den evige pagt, Satans fald, Guds autoritet og om Kristus? Dette er ikke blot fremtidsudsigter, men kræfter, som må smages her og nu. At smage betyder at spise en smule. Det er forløberen for et festmåltid. Vi kan endnu ikke spise alle de gode ting i riget, men vi skulle smage på dem. Når der kræves åndelige ressourcer, så lad os ikke blot leve af det nuværende. Den kommende verdens kræfter tilhører os

- Watchman Nee

opslag: 30. oktober 2023

opslag: 30. oktober 2023


Vores tro er ikke en indbildning. Den er baseret på evige sandheder om det, som Gud har gjort i Kristus. Hvis vi vover at bevæge os ud i tro på disse sandheder, så er Helligånden her for at bevise, at de er sande. Ser vi os selv der i Kristus, vil vi blive styrket ved Hans kraft i stedet for at svækkes

- citat: Watchmann Nee

"Menneskets villighed, er Guds kanal til jorden..."

S.D Gordon citater:

S.D Gordon citater:

“You can do more than pray after you have prayed, but you cannot do more than pray until you have prayed.”

“Prayer wonderfully clears the vision; steadies the nerves; defines duty; stiffens the purpose; sweetens and strengthens the spirit.”

“The real victory in all service is won in secret beforehand by prayer.”

"Prayer is repeating the victor's name (Jesus) into the ears of Satan and insisting on his retreat."

"One should never initiate anything that he cannot saturate with prayer."

"God's greatest agency; man's greatest agency, for defeating the enemy and winning men back is intercession."

Lydbog på engelsk af S.D. Gordon. På dansk "Bønnens betydning i den kristnes liv"

Citater fra bogen:
"Øver bøn indflydelse på Gud? Bøn øver indflydelse på Guds handlinger; men den øver ingen indflydelse på hans mål. I enhver rigtig og retmæssig sag, som mennesker har bedt for, har Gud allerede sat et mål for hvad han vil..."

“Prayer does not influence God. Prayer surely does influence God. It does not influence His purpose. It does influence His action.”

Mine kære, hvis vort hjerte ikke fordømmer os, har vi frimodighed over for Gud, og hvad vi end beder om, får vi af ham, fordi vi holder hans bud og gør det, som behager ham. Og dette er hans bud, at vi skal tro på hans søns, Jesu Kristi, navn og elske hinanden, som han har påbudt os. Den, der holder hans bud, bliver i Gud og Gud i ham. Og at han bliver i os, ved vi af Ånden, som han har givet os.
- 1 John 3, 21-24


Visdommen fra oven er først og fremmest ren, og desuden er den fredselskende, mild, omgængelig, fuld af barmhjertighed og gode frugter, upartisk og oprigtig.

Retfærdighed er en frugt af det, der sås i fred, og den tilfalder dem, der stifter fred.
- Jakobsbrevet 3, 17-18

Gud elsker en glad giver
- 2 Kor 9, 7

Det guddommelige princip er ikke: "Spar, så skal du blive rig."
Det er: "Giv så skal der gives jer."

Esbjerg er og bliver en smuk by...

Esbjerg er og bliver en smuk by...

Europakonference i Northhampton/England

Europakonference i Northhampton/England

Esbjerg Strand Lystbådehavn ved solnedgang

Esbjerg Strand Lystbådehavn ved solnedgang

Fra Connections Intensive Konferencen '23 i Thisted, med temaet "Rodfæstet og grundfæstet". Richard Hays og Mark Curtis var gæstetalere.

Fra Connections Intensive Konferencen '23 i Thisted, med temaet "Rodfæstet og grundfæstet". Richard Hays og Mark Curtis var gæstetalere.

Afskedsmiddag med Bent Skovhus - en god kollega og ven...

Afskedsmiddag med Bent Skovhus - en god kollega og ven...

Når Gud vinder, så er der ingen taber.
Når Gud sætter det sidste ord, så er der ingen taber...
- Johannes Pedersen

En vane har lange rødder...
- kinesisk ordsprog

First we form habits, then they form us...

Silas og foråret 2023

Silas og foråret 2023

Disciplin og selvdisciplin
Lad det være sagt med det samme. Hvis du vil opnå nogen form for succes med noget i livet, kræver det disciplin. Og her tænker jeg på den disciplin, du – frivilligt – pålægger dig selv: selvdisciplin.

Det lyder lidt kedeligt og får nakkehårene til at stritte, ikke? Lad os se lidt på, hvad disciplin betyder, og hvad det kan gøre for dig: Disciplin kommer af det latinske ord disciplina og betyder undervisning, lærdom, dannelse, træning, selvkontrol, etc. Disciplina er afledt af discipulus, som betyder elev.

Hvor disciplin oftest er noget, der er pålagt en udefra – f.eks. fra en ledelse på en arbejdsplads, eller krav på en uddannelse – er selvdisciplin noget, du har pålagt dig selv. Selvdisciplin kan defineres som evnen til at nå de mål, du har sat dig, ved at afstå fra mindre belønninger her og nu – sat over for at opnå en større belønning senere.

- citat: Craig Groeschel

To klare karaktertræk, der går igen hos mennesker, der har succes, er viljestyrke og selvdisciplin. Selvdisciplin og selvkontrol giver nemlig – frihed.

Without self-discipline, success is impossible. Period.
- Lou Holtz

The School of Apostolic Reformation i Citykirken Herning

The School of Apostolic Reformation i Citykirken Herning

Henrik Andersen fra Mexico

Henrik Andersen fra Mexico

Mike Robinson tilbage i Danmark - et glædeligt gensyn og genhør :-)

Mike Robinson tilbage i Danmark - et glædeligt gensyn og genhør :-)

.
Den, der undertrykker den svage, hånden hans skaber.
Den, der forbarmer sig over den fattige, ærer hans skaber
- Ordsprogenes Bog 14, 31

Every time I judge someone else, I reveal an unhealed part of myself...

Et menneskes hovmod ydmyger ham,
men den beskedne vinder ære.
- Ordsprogenes Bog 29, 23

Gode råd i mandens hjerte er dybt vand,

den forstandige øser deraf.
Mange råber op om egen troskab, men hvor findes en pålidelig mand? Retfærdig er den, der vandrer retsindigt, lykkelige hans sønner efter ham!

- Ordsprogenes Bog 20, 5-7

Gud er kærlighed

Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vore synder.

Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham...
Vi elsker, fordi han elskede os først...

uddrag fra: 1 John 4


Den, der holder fast ved hans ord, i ham er Guds kærlighed i sandhed fuldendt.
Deraf ved vi, at vi er i ham. Den der siger, at han bliver i ham, skylder også selv at leve sådan, som han levede...


1 John 2, 5-6

Den retfærdige

Herren lader ikke den retfærdige sulte...
Velsignelse kommer over den retfærdiges hoved...
Den retfærdige nævnes i velsignelser...
Den retfærdiges mund er en kilde til liv...
Den retfærdiges virke fører til liv...
Den retfærdiges tunge er udsøgt sølv...
Den retfærdiges læber er hyrde for mange...
Retfærdiges ønske opfyldes...
Den retfærdige er grundfæstet for evigt...
Retfærdige har glæde i vente...
Retfærdige skal aldrig vakle...
Den retfærdiges mund bærer visdom som frugt...
Den retfærdiges læber forstår sig på velvilje...
Retfærdigheden redder fra døden...
Den retfærdige udfries af nøden...
Ved de retfærdiges kundskab udfries man...
Når det går de retfærdige godt fryder byen sig...
Den, der sår retfærdighed, opnår varig løn...
Den, der står fast på retfærdighed, hører livet til...
Retfærdiges ønske fører kun til godt...
Retfærdige grønnes som løv...
Den retfærdiges frugt er livets træ...
Retfærdiges rod rokkes ikke...
Retfærdiges planer sigter på ret...
De retfærdiges hus står fast...
Den retfærdige har omsorg for sit kvæg...
Den retfærdige kommer fri af nøden...
Intet ondt rammer den retfærdige...
Den retfærdige undersøger sin græsgang...
På retfærdiges vej er livet...
Den retfærdige hader løgneord...
Retfærdiges lys skinner klart...
Lykke er de retfærdiges løn...
Den retfærdige kan spise til han er mæt...

- uddrag fra Ordsprogenes Bog 10, 11, 12 og 13

"Dit hjerte skal holde fast ved mine ord, hold mine bud, så skal du leve. Køb visdom, køb indsigt, glem den ikke, og vig ikke fra min munds ord. 
Svigt den ikke, den skal vogte dig, elsk den, den skal bevare dig. 

Visdom først og fremmest! Køb visdom, køb indsigt for alt, hvad du ejer. 
Sæt den højt, så løfter den dig op, den bringer dig ære, når du tager den i favn. Den sætter en yndig krans på dit hoved, den skænker dig en prægtig krone."
Ordsprogenes Bog 4, 4-9

"Og dette er hans bud, at vi skal tro på hans søns, Jesu Kristi navn og elske hinanden, som han har påbudt os. Den der holder hans bud, bliver i Gud og Gud i ham. Og at han bliver i os, ved vi af Ånden, som han har givet os."
1 John 3, 23

"...Hvis du råber på indsigt og løfter din røst efter forstandighed, hvis du leder efter den som efter sølv, søger efter den som efter skatte, da forstår du, hvad det er at frygte Herren, da opnår du kundskab om Gud. 

Da forstår du retfærdighed, ret og retskaffenhed, alle de gode veje, for visdom fylder dit hjerte, og kundskab gør dig godt. Din omtanke vogter dig, forstandigheden beskytter dig"
Ordsprogenes Bog 2, 3-4 og 9-11

Vi må være rige i håbet

Håb er tro der er rettet mod fremtiden, både håb for fremtiden og dagen i morgen her på jorden, og håb der rækker ind i evigheden.

Håb er tillidsfuld forventning om godt. Jesus er mit håb, derfor har jeg et håb.
Jeg sætter mit håb til en person. Han som er langt større end mig selv.

Jeg sætter mit håb til det som ikke forandres eller rokkes - til kongen i et rige - Guds rige.
Vi leder og lever ud fra et sikkert håb, om en sikker fremtid - fordi Han er vores håb!

”Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid.”
1 Peter 1, 3-5

”Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at
I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft!
Rom 15, 13

“We first make our habits, and then our habits make us”
- ukendt

"At frygte Herren er begyndelsen til kundskab..."

"Vend jer til min retledning, så vil jeg lade min ånd strømme ud til jer og forkynde jer mine ord."
Ordsprogenes Bog 1, 7 og 23

"Fra mit liv i 2023"
"Fra mit liv i 2022"
"Fra mit liv i 2021"
"Fra mit liv i 2020"
"Fra mit liv i 2019"
"Fra mit liv i 2018"

   besøg kirkens hjemmeside: kirkecenter.nu